Analýza seizmické porušitelnosti

Analýza seizmické porušitelnosti

Unikátní znalost a aplikace analýzy seizmické porušitelnosti. Angl. Seismic Fragility Analysis je součástí širšího konceptu pravděpodobnostního hodnocení seizmické bezpečnosti (Seismic Probalistic Safety Assessment, S-PSA, v americké normativně-technické dokumentaci též Seismic Probabilistic Risk Assessment, S-PRA). Hlavními cíli seizmické PSA studie je 1) stanovení roční četnosti tavení aktivní zóny a případných následných úniků radionuklidů do životního prostředí a 2) identifikovat ty konstrukce, systémy a komponenty zařízení, které významně přispívají do seizmického rizika provozované jaderné elektrárny. Zemětřesení RLE v těchto studiích se obvykle uvádí s návratovou periodou 100 000 či 1 000 000 let (1,0 x10-5 r-1 nebo 1,0 x10-6 r-1).

K naplnění jmenovaných cílů seizmické PSA studie je nezbytné do specifického PSA modelu elektrárny vložit tzv. parametry seizmické porušitelnosti: hodnotu seizmické odolnosti HCLPF, mediánovou hodnotu seizmické odolnosti Am a standardní logaritmické odchylky z titulu náhodnosti βR a z titulu neurčitosti βU, a to pro každou konstrukci, systém či komponentu zařízení obsaženou v PSA modelu. Určením parametrů seizmické porušitelnosti se zabývá právě tzv. fragility analýza, kterou provádíme v souladu s návody EPRI 103959 (Methodology for Developing Seismic Fragilities) a EPRI 1002988 (Seismic Fragility Application Guide). V souladu s danými návody provádíme určení parametrů seizmické porušitelnosti metodou separace proměnných a nebo tzv. hybridní metodou, ve které se kombinuje pravděpodobnostní a deterministický přístup.

Typicky se postupuje tak, že nejprve se určí hodnoty seizmické odolnosti HCLPF, např. z hodnocení hraniční seizmické odolnosti (SMA). Hodnota HCLPF je právě určena jako bod s 1% pravděpodobností selhání na kompozitní (mean) fragility křivce vyšetřované komponenty. Současně tento bod odpovídá 5% pravděpodobnosti selhání na fragility křivce s 95 percentilem jistoty. Tím lze hodnoty hraniční odolnosti HCLPF, získané deterministickým přístupem SMA, a genericky určené odchylky βR a βU, využít k určení předběžných mediánových hodnot seizmické odolnosti Am.