Hodnocení odolnosti

Hodnocení odolnosti
  • Analýzy bezpečnosti a spolehlivosti jaderných i nejaderných elektráren, jejich konstrukcí, systémů a komponent zařízení;
  • Použití dat ze seizmických zkoušek a z reálných zemětřesení a použití metod hodnocení porušitelnosti a hraniční odolnosti pro hodnocení seizmické odolnosti, ověření seizmické adekvátnosti konstrukcí, systémů a zařízení v jaderných i nejaderných elektrárnách;
  • Dynamické výpočty a zkoušky simulovanými vibracemi provozním anebo seizmickými zatížením;
  • Hodnocení seizmické odolnosti nadzemního a podzemního potrubí a souvisejících zařízení.